drapeauFr | drapeau En | drapeau Lao

ຈອງ ຫ້ອງ


ຢູ່ ເຣືອນ ຫລັງ ນ້ອຍ ມີ ໓ ຫ້ອງ ນອນ, ຣາຄາ ແຕ່ ລະ ມື້ 80.000 ກີບ ຫລື 100.000ກີບ ຕາມ ຣະ ດູ ທ່ອງ ທ່ຽວ.

ຢູ່ ເຣືອນ ຫລັງ ໃຫຍ່ ມີ ໖ ຫ້ອງ ນອນ, ຣາຄາ ແຕ່ ລະ ມື້ 50.000 ກີບ, 80.000 ກີບ, 100.000 ກີບ, ຫລື 200.000 ກີບ, ຕາມ ຣະ ດູ ທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ຈຳ ນວນ ຄົນ ມາ ຢູ່.

ຢາກ ຈອງ ຫ້ອງ ຫລື ....


foto puce ໂທ ຣະ ສັບ:
ເຣືອນ ພັກ: (00 - 856 - 71) 25 48 59 [2]
Mobile : (00 - 856 - 20) 55 67 11 80

puce ອີ່ ແມ່ວ : courriel ຈອງ ຫ້ອງ


puce ຂຽນ ຫນັ່ງ ສື :
ເຣືອນ ພັກ ວັດ ທາດ
ບ້ານ ວັດ ທາດ
ເບີ 2/15, ຖນົນ ວັດ ທາດ
ຫລວງ ພຣະ ບາງ
ສາ ທາ ລະ ນະ ລັດ ປະ ຊາ ທິ ປະໄດ ປະ ຊາ ຊົນ ລາວ

foto

foto
ຂອບ ໃຈ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຢາມກັບ ຂື້ນ

Mention légale