drapeauFr | drapeau En | drapeau Lao

ຣູບ


foto

ຫ້ອງ ນອນ ສອງ ຄົນ ຕຽງ ກໍ ສນຸກ

foto

ນີ້ ແມ່ນ ເຣືອນ ນ້ອຍ ມີ ໓ ຫ້ອງ ນອນ. ຢູ່ ຊັ້ນ ລຸ່ມ ເບື້ອງ ຊ້າຍ ແມ່ນ ຣ້ານ ຕັດ ເຄຶ່ອງ ນູ່ງ

foto
ຕູ້ ແລະ ໂຕະ ຢູ່ ຫ້ອງ ນອນ

foto
ຣະ ບຽງ

foto
ໃກ້ ແຄມ ຂອງ

foto
ຣະ ບຽງ

foto
ຖນົນ ວັດ ທາດ ເຢັນ ດີ ຍ້ອນ ມີ ຕົ້ນ ໄມ້ ຫລາຍ.

foto
ຖນົນ ວັດ ທາດ ສງົບ ດີ
ຢູ່ ເບື້ອງ ຂວາ ແມ່ນ ທາງ ເຂົ້າ ເຣືອນ ພັກ ຫລັງ ໃຫຍ່ກັບ ຂຶ້ນ


Mention légale