drapeauFr | drapeau En | drapeau Lao

ຕ້ອນ ຣັບ
ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ ຢູ່ ທີ່ ບ້ານ ວັດ ທາດ, ຫລວງ ພຣະ ບາງ, ແມ່ນ ເມືອງ ທີ່ ໃດ້ ຢູແນສໂກ (UNESCO) ຈັດ ເຂົ້າ ເປັນ ເມືອງ ມໍ ຣະ ດົກ ຂອງ ໂລກ ປີ 1995.

pagode ຢູ່ ບ້ານ ວັດ ທາດ ມີ ຊ່າງ ຕີ ຄຳ ແລະ ຕີ ເງິນ ເຣັດ ຂັນ ເງິນ ແລະ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ຕ່າງ ໆ. ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ ຢູ່ ໃກ້ ແຄມ ຂອງ, ວັດ ທາດ ( ຣູບ ຢູ່ ຂ້າງ) ແລະ ນ້ຳ ພຸ. ຕະ ລາດ ມືດ, ໂຣງ ການ ໄປ ສະ ນີ ກໍ ບໍ ໄກ.

ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ ຢູ່ ສອງ ບ່ອນ ໃກ້ ກັນ : ມີ ເຣືອນ ນ້ອຍ ກັບ ເຣືອນ ໃຫຍ່. ເຣືອນ ສອງ ຫລັງ ນີ້ ໄດ້ ເຣັດ ແລະ ແປງ ໃໜ່ ມົດ.

foto ເຣືອນ ນ້ອຍ ມີ ຣະ ບຽງ ສອງ ຂ້າງ, ມີ ໓ ຫ້ອງ ນອນ, ເຣືອນ ໃຫຍ່ ມີ ໖ ຫ້ອງ ນອນ.

ຢູ່ ທຸກ ຫ້ອງ ມີ WIFI, ແອ ເຢັນ, ນ້ຳຣ້ອນ, ແລະ ຫ້ອງ ນ້ຳ. ຢູ່ ເຣືອນ ຫລັງ ໃຫຍ່ ມີ TV ອີກ. ຣະ ບຽງ ແມ່ນ ບ່ອນ ເຊົາ ເໜື່ອຍ, ລົມ ກັນ ກິນ ກາ ເຟ. ແຖວ ນີ້ ສະງົບ, ຄ່ຳ ເຄືນ ແຂກ ກໍ ນອນ ລັບ ດີ.

foto ພວກ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຍັງ ຍິບ ແລະ ແປງ ເຄື່ອງ ນຸ່ງ ໃຫ້ ແຂກ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ແຂກ.

ສອງ ເຣຶອນ ພັກ ນີ້ ແມ່ນ ຂອງ ຄອບ ຄົວ ພິ ລາ ພວງ ເພັດ ຍິນ ດີ ທີ່ ໄດ້ ຕ້ອນ ຣັບ.

ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ ໄດ້ ເວົ້າ ຖືງ :

ຄວາມເຫັນ ທີ່ ນຶ່ງ
ຄວາມເຫັນ ທີ່ ສອງ
ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ

ຍັງ ມີ ຣູບ ອີກ ຢູ່ ແວບ ໄຊ່ ອື່ນ ຂອງ ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ

ຂອບ ໃຈ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຢາມ ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ

ກັບ ຂຶ້ນ


Mention légale