drapeauFr | drapeau En | drapeau Lao

ຄວາມ ສະ ດວກ


foto ຢູ່ ທີ່ ບ້ານ ວັດ ທາດ ມີ ລົດ ຖີບ ແລະ ລົດ ຈັກ ໃຫ້ ເຊົ່າ. ຖ້າ ຢາກ ຢ້ຽມ ຫລວງ ພຣະ ບາງ ຂີ່ ລົດ ຖີບ ກໍ ພໍ ແລ້ວ. ຖ້າ ວ່າ ຢາກ ໄປ ໄກ ອອກ ຈາກ ເມືອງ ລົດ ຈັກ ກໍ ດີ ກວ່າ, ເພາະ ວ່າ ມີ ຫລາຍ ບ່ອນ ຄວນ ຢ້ຽມ. ຄັນ ບໍ ຊັ້ນ ແລ້ວ ກໍ ໄປ ຖາມ ໂຮງ ການ ທ່ອງ ທ່ຽວ ເພື່ອ ໄດ້ ແນະ ນຳ.

ຂື້ນ ພູ ສີ ບໍ ຍາກ. ຂື້ນ ຣອດ ແລ້ວ ຄວາມ ງາມ ເຫັນ ແຕ່ ເທີງ ນັ້ນ ກໍ ພາ ໃຫ້ ລືມ ວ່າ ເຣົາ ປວດ ຂາ.

foto ຄັນ ຢາກ ໄປ ທ່ຽວ ໄກ ຈັກ ນ່ອຍ ກໍ ມີ ຕາດ ກວາງ ຊີ (25 km), ຣູບ ທັງ ຂ້າງ, ຫລື ບ້ານ ຄົນ ລາວ ທືງ, ປາກ ອູ, ຕ່າງ ໆ. ຖ້າ ໄປ ຢ້ຽມ ແຕ່ ວັດ ຢູ່ ຫລວງ ພຣະ ບາງ ກໍ ໜົດ ມື້ ແລ້ວ.

ໄປ ທ່ຽວ ດ້ວຍ ເຣືອ ກໍ ມ່ວນ. ຄວນ ໄດ້ ແນະ ນຳ ກ່ອນ ເພາະ ວ່າ ຕາມ ຣະ ດູ ບາງ ບ່ອນ ກໍ ໄປ ບໍ ໄດ້.

ກາ ເຟ ອີ່ນ ເຕີ່ ແນດ ຢູ່ ເມືອງ ຫລວງ ມີ ຫລາຍ ບ່ອນ, ບ່ອນ ໃດ ມີ ຄົນ ທ່ອງ ທ່ຽວ ບ່ອນ ນັ້ນ ກໍ ມີ.

ຖ້າ ແຂກ ຕ້ອງ ການ ເຣືອນ ພັກ ວັດ ທາດ ຍັງ ເຣັດ :


ກັບ ຂື້ນ


Mention légale