drapeauFr | drapeau En | drapeau Lao

ທີ່ ຢູ່
ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ ຢູ່ ລະ ວ່າງ ວັດ ທາດ ແລະ ນ້ຳ ຂອງ, ຢູ່ ຖນົນ ວັດ ທາດ ງຽບ ດີ, ແຕ່ ບໍ່ ໄກ ນີ້ ມີ ທຸກ ຢ່າງ ເພື່ອ ຕ້ອນ ຣັບ ແຂກ : ຣ້ານ ອາ ຫານ ຢູ່ ແຄມ ຂອງ, ຣ້ານ ກາ ເຟ, ຣ້ານ ຕ່າງ ໆ, ໄປ ສະນີ...

foto ບ້ານ ວັດ ທາດ ແມ່ນ ບ້ານ ທີ່ ມີ ເຣຶອນ ພັກ ຫລາຍ.

ທີ່ ຢູ່ ຂອງ ເຣຶອນ ພັກ :

ເຣຶອນ ພັກ ວັດ ທາດ
ບ້ານ ວັດ ທາດ
ນີ້ ແມ່ນ ແຜນ ທີ່ ບ້ານ ວັດ ທາດ


ຢາກ ງ່າຍ ກ່ວາ ກໍ ພຽງ ຖາມ ຄົນ ຢູ່ ທີ່ ນີ້, ຂະ ເຈົ້າ ຈະ ແນະ ນຳ.
ກັບ ຂຶ້ນ


Mention légale